Get Adobe Flash player

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

dk 92มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              - รายงานตามแผนการส่งเสริมวินัยฯ 1 2 3 4 5

                       รายงานตามแผนการส่งเสริมวินัยฯ 

 

dk 92การดำเนินการตามมตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                       - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี