แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 

                             Flower892560Flower89

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

                                    Flower852561Flower85

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลดำเนินการปัองกันการทุจริตประจำปี

                                                Flower852562Flower85

-ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปี 2562

-แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562

-ผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562

- รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562 

                                                Flower852563Flower85

-ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

-แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

-ผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563

- รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563

 

kapook 37924