Get Adobe Flash player

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

- ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต 1 2

- นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน