Get Adobe Flash player

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 

-ระเบียบวาระการประชุม

-รายงานการประชุม

-บันทึกรายงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

dk 92แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)