Get Adobe Flash player

การจัดการองค์ความรู้

 

111การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

1. การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

    1. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองะกาศคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง 

    2. ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. คู่มือปฏิบัติงาน อบต./การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

1. คู่มือการใช้งาน Word 2007

2. คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

3. การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ

4. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี

5. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 

6. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองช่าง  

911องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

 

ijk 22องค์ความรู้ภายในองค์กร

 

1192388166ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย. อ. ภูมิวัฒน์ 1147428540

1192388166หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ผอ.คณิตา 1147428540

 

1. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5

2. หลักการ 5ส 1147428540

3. คู่มือการเดินทางไปราชการ

4. คู่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 6 1147428540

5. คู่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 5 1147428540

6. ความรู้ตามรอยพระราชดำริ

7. ธรรมมะกับการทำงาน

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

9. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542

10. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542

 

ijk 22องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

สูตรขนมไทย 

ขนมฟักกวน

ขนมเปียกปูน

ขนมต้มมัด - ข้าวต้มลูกโยน

ข้าวเม่าพอก

ขนมแดกงา

ขนมต้มแดง - ขาว

ขนมเทียน

ลูกชุป

ข้าวตอกตัด

บุษบา

ข้าวเหนียวแดง

พุ่มน้ำตาล

ความรู้ตามรอยพระราชดำริความรู้ตามรอยพระราชดำริLevitra peut interagir site francais vente cialis avec le acheter cialis pour femme ritonavir, l'indinavir, l'itraconazole et le ketoconazole qui diminuent son elimination.

Apres confirmation de la prostatite inflammatoire, 184 hommes ont ete traites par antibiotherapie achat cialis sur le net selon antibiogramme acheter cialis en ligne quebec et durant 4 semaines.

Mais cette etude incite a nouveau a la prudence conseil pour acheter du cialis acheter cialis en ligne :

Selon la doctrine des temoins acheter cialis qualite de jehovah sur cialis tadalafil la sexualite, proche de celle d'une eglise chretienne conservatrice, la masturbation, bien que ne faisant pas partie des peches passibles d'excommunication, est prohibee.

Les premiers ont egalement demontre des baisses plus significatives quant a leurs acheter cialis ligne andorre indices de masse vente cialis generique france grasse et a d'autres facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.

Il cialis france pharmacie est d’ailleurs notable qu’a 15 ans, age ou l’on peut plus facilement dire cialis acheter en pharmacie non, cet inceste a cesse.vous voyez votre mari sans limites morales.

Il existe de nombreux websites ou vous pouvez acheter vente legale de cialis du ou acheter du cialis a paris viagra en ligne.

Les auteurs de l'etude n'en ont, a l'heure actuelle, aucune idee.robert margolskee, directeur du monell chemical senses center, estime maintenant devoir identifier les chemins et mecanismes dans les testicules qu'utilisent ces recepteurs gustatifs afin de comprendre comment leur disparition entraine une infertilite.en attendant que les scientifiques fassent toute la lumiere sur cette decouverte, vous etes prie de conserver vos bonnes manieres quand vient achat cialis doctissimo l'heure du prix cialis pharmacie paris repas.

Parmi cialis pas cher france toutes les innovations de l’affectivite superbe et longue duree de cialis generique a fait un premier choix de hundreds of thousands de pratiquants concernes et prix cialis pharmacie maroc medicaux.

Mais c’est vrai que j’y cialis kamagra en ligne cialis original achat pense beaucoup, et pas forcement de maniere directe.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1192388166ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร1192388166

1.ขั้นตอนการให้บริการ

2.ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3.แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร

4.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

5.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

L’amour physique n’est pas une gymnastique.« j’avais l’habitude, achat priligy avec mon priligy belgique compagnon, de faire l’amour sans parler, raconte julie.

La therapie priligy vente en france de couple est essentiellement pluridisciplinaire car la strategie est toujours a double priligy commander entree :

Le dapoxetine priligy fonctionnement n`augmente dapoxetine france pas alors que le risque d`effets secondaires accroit.

S’y ajoutent les priligy achat traumatismes lies au fonctionnement familial dans lequel violences morales et physiques sont priligy plus permanentes.

La plupart priligy vente france de ces infections sont «asymptomatiques», c’est-a-dire priligy generique dapoxetine que la personne concernee ne s’en rend pas compte, qu’elle n’a pas de symptomes.

La capacite qu'a un enfant a distinguer les rythmes musicaux pourrait enrichir sa comprehension de priligy generique la grammaire, selon une etude qui se presente comme la premiere du genre, menee par le acheter prigily vanderbilt kennedy center de nashville (tennessee).apres avoir fait appel a 25 enfants ages de six ans au developpement normal, la chercheuse reyna gordon a commence a tester leurs aptitudes musicales de base.tout d'abord, le test sur ordinateur leur demanda de juger si deux rythmes etaient identiques ou legerement differents.les enfants se sont ensuite amuses sur un jeu informatique, developpe par le dr.

Donc, tous les details ont ete dites priligy plus ici sont les priligy belgique causes a cout eleve de la medecine.

Leu rythme cardiaque ralentit au lieu de priligy maroc priligy france s'accelerer.

Elle peut l'inciter acheter priligy pas cher a consulter priligy en ligne et l'accompagner dans sa demarche.

Quand le chagrin d’amour ne passe priligy pharmacie pas, il peut etre necessaire de se faire aider en contactant par exemple fil sante jeunes au 0800 235 priligy prix 236.