Get Adobe Flash player

ITA 2563

ตัวย่อย ITA 2563

ตัววัดชี้ย่อยที่ 9

การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อนที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

-01 โครงสร้าง

-02 ข้อมูลผู้บริหาร

-03 อำนาจหน้าที่

-04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-05 ข้อมูลการติดต่อ

-06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

-07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

-08 Q&A

-09 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

-010 แผนดำเนินงานประจำปี

-011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

-012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

-013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.

การให้บริการ

-014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

-017 E - service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบเดือน 6 ​​เดือน

-020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ

-023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

-024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-027 หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดการย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

-034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

-036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

-041 รายงานผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัววัดตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

-042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน