การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 gcb 259การแต่งตั้งประชาชนมีส่วนร่วม