Get Adobe Flash player

รายงานสถานะการเงิน

 dk 91การจัดทำรายงานการเงินdk 91

1 070608hnc111 ประกาศ การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

                      - ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 )

1 070608hnc111ประกาศ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

                     ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 )

1 070608hnc111งบประกาศรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

              - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1 2

              - ประจำเดือนธันวาคม 2563  1 2

1 070608hnc111งบประกาศรายงานรายรับรายจ่าย

             - ประจำเดือน ตุลาคม 2563   1 2 3