Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2559 - 2563

                                               ปี  2560 - 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อบัญญัติ รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2560

ข้อบัญญัติ รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2561

   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 1  2  3  4  5  6 7 8 9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 2561