แผนพัฒนาท้องถิ่น

 แผนพัฒนาสามปี

   

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี

 -ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564)

 -ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 - ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 - ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)แก่ไข ครั้งที่ 1/2563

 - ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2559 - 2563

                                               ปี  2560 - 2564

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

 

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ข้อบัญญัติ รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2560

ข้อบัญญัติ รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2561

   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 

 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 1  2  3  4  5  6 7 8 9

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 2561 2562 2563