Get Adobe Flash player

สำนักงานปลัด

                                 p2525

j97

วาท รต หญง สวเนา กนธญญะทรพท ปลด อบต ทาทอง

พเรย

 รปภาพ2

            j93          พภา         j94

               นาย สมพงษ บตรลพ นกจดการงานทวไป                  Cool Text 357154657969702         นาง กฤตกานต เจรญทว นกวเคราะหนโยบายและแผน

                                         เรวต                 นายเบรดp22          

                                       RenderedImage 5       Cool Text 357154530661443

 

                                                                    k14                                                                                                       นางศรเวยน ชยวงศ ผช เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน         

                k16         k15       019

             k13        pจอก       yรณ

 

                                    

                                     

บทบาทและหน้าที่

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเทศบาลตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๗ งาน คือ

๑.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภา อบต.
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
 • งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
 • งานอำนวยการและประสานราชการ
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
 • งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
 • งานข้อมูลเลือกตั้ง
 • งานชุมชนสัมพันธ์
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
 • งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย

๒.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ
 • งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
 • งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 • งานประสานโครงการฝึกอบรม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
 • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
 • งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 • งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • งานกฎหมายและคดี

๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานอำนวยการ

 • งานป้องกันสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
 • งานกู้ภัย
 • งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
 • งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๕.งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
 • งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภา อบต.
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๖.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
 • งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
 • งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 • งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

101101101101101g44Dans la pratique, la medecine le propecia et il en vente libre manque trop souvent propecia sans ordonnance d'intelligence emotionnelle.

Ce propecia effets secondaires sont les raisons; ce qu’on baisse prix propecia maroc appelle la medecine generique.

N'ecourtez propecia generique en france donc pas ce jeu de regard au profit de l'acte sexuel.

C’est le fait pour une personne propecia pharmacie d’ejaculer trop propecia vente ligne rapidement.

De plus, certains hpv ne sont pas couverts par le vaccin et certaines femmes ne sont pas vaccinees.a l’avenir, le achat finasteride propecia frottis pourrait etre couple avec un second test propecia effets secondaires (test hpv).

C’est une question qu’il ne generique propecia pharmacie faut pas hesiter a poser a avis sur achat propecia en ligne votre gynecologue ou a votre medecin.

Pour s'initier au tantra hautoutre les livres, assez nombreux, qui existent sur le sujet (et dont quelques-uns sont mentionnes dans la bibliographie), on acheter propecia en ligne peut acheter propecia detail aussi participer a des ateliers destines a eveiller le sens sacre de la sexualite.

Risque peut acheter propecia ligne d’avoir des effets secondaire comme propecia en ligne l’erection prolongee qui peut durer jusqu’a 4 heures.

Nous voyons cela dans le resultat de propecia prix quebec notre sondage, suggerant que le baiser joue un role pour evaluer ses partenaires potentiels», a-t-il conclu.les resultats de cette etude sont parus dans l'edition d'octobre de la revue acheter finasteride archives of sexual behavior.