Get Adobe Flash player

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ปี 2561

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 1  2

ปี 2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2559

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง