Get Adobe Flash player

ประกาศการคำนวณราคากลาง

ปี 2562

792848uv6uhvh74i ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อลูกรัง หินคลุก  ยางมะตอยถุงสำเร็จรูป

ปี 2561

792848uv6uhvh74i ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคันคลอง-ปากดง-ม.4

792848uv6uhvh74i ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ซอย1-ม.5

792848uv6uhvh74i ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ซอย-5-ม.5

792848uv6uhvh74i ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-สายตาเนียง-ม.1

792848uv6uhvh74i ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน-คสล-สายตาบิ่น-ม.6

792848uv6uhvh74i ประกาศกำหนดราคาโครงการซ่อมถนน-คสล.สายปากดง

ปี 2560

792848uv6uhvh74i ระกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

หมู่ที่ 2 บ้านท่าทอ

ปี 2559