Get Adobe Flash player

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

1 070608hnc111รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ 

            ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด

รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค   ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยผลสรุปรวมอยู่ในระดับดี  รวมเป็นร้อยละ 87.18 ดาวน์โหลด