Get Adobe Flash player

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Flower89รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ยงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนFlower89

รายงานรายจ่ายจริงปี 2562

     - เดือนตุลาคม 2561 - เมษายน พ.ศ.2562

     - เดือนพฤษภาคม 2562- กันยายน 2562

รายงานรายจ่ายจริงปี 2563

     - เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

     - เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563

รายงานรายจ่ายจริงปี 2564

     - เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

     - เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Flower89แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุFlower89

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2564

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2562

 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2561