คำขวัญตำบลท่าทอง


ถิ่นละมุดสุดหวาน วัดโบราณกุดยายชี หมู่บ้านดีหนองชุมแสง แหล่งแสดงเศรษฐกิจพอเพียง สดับเสียงธรรมะ สักการะพระบรมธาตุ เทศน์มหาชาติ วัดหนองป่าตอ

Get Adobe Flash player

FB Post36

ปายภาษ 641

ปายภาษ642

ประกาศสอบทั่วประเทศ

2  ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ท่าทองโดยสำรวจผ่าน URL และ QR Code
  แบบสอบถามความพงพอใจตอการใหบรการ   
2งค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองขอเชิญชวนประชาชน หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานผ่านได้ที่ลิงค์urhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/qequ35 หรือ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)
   ITA
Copyright © 2022 อบต.ท่าทอง  Rights Reserved.